101 จัดการของเสีย ไม่ให้เสียของ
        ศูนย์การค้า 101 True Digital Park มีขยะเศษอาหารเฉลี่ยวันล่ะ 500-600 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นของปริมาณขยะทั้งหมด ขยะเศษอาหารเมื่อเน่าเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนและก๊าซมีเทนจะส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกขยายตัวถึง 20 เท่า ทำให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งถ้าหากขยะเศษอาหารไม่ถูกจัดการอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทาง 101 True Digital Park เล็งเห็นถึงปัญหาและเกิดแนวคิดในการจัดการขยะเศษอาหาร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ลดปริมาณขยะที่จะไปที่บ่อฝังกลบและนำขยะเศษอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุด คือ การนำขยะเศษอาหารไปทำเป็นสารบำรุงดินที่ย่อยสลายมาจากเศษอาหาร ซึ่งทางศูนย์การค้าได้ทำการคัดแยกและจัดการโดยแบ่งขยะเศษอาหาร ปริมาณ 36 เปอร์เซนต์จากปริมาณขยะเศษอาหารทั้งหมด นำไปทำสารบำรุงดินโดยใช้เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย(Oklin) 
  
         เครื่องย่อยสลายเศษอาหารจะอาศัยหลักการ ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธ์คัดเฉพาะ(composter) หรือจะสามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการย่อยด้วยจุลินทรีย์จะต้องประกอบด้วย วัสดุอินทรีย์(เศษอาหาร)กับอากาศ และจุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ + สารบำรุงดิน โดยจะแบ่งเป็น 3 ระบบคือ 1. ระบบความร้อน เพื่อทำการสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับจุลินทรีย์ทำการย่อยสลายเศษอาหารอย่างรวดเร็วและช่วยลดความชื้นของปุ๋ยเพื่อป้องกันเชื้อราได้อีกทางหนึ่งด้วย 2. ระบบแกนหมุน เพื่อทำการพลิกเศษอาหารและสารบำรุงดินของในตัวถัง เพื่อให้จุลินทรีย์สัมผัสกับอากาศ 3. ระบบระบายอากาศ เพื่อให้อากาศไหลเข้าเครื่องทำให้จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจน
                                                                         
          หลังจากใส่เศษอาหารและเข้าสู่กระบวนการย่อยแล้วนั ้น ใช้เวลาย่อยสลายเพียง 24 ชั่วโมง ขยะเศษอาหารที่ใส่ลงไปจะกลายเป็นปุ๋ย เมื่อนำสารบำรุงออกจากเครื่อง ลักษณะของสารบำรุงดินจะคล้ายๆดินแต่จะเบากว่าและมีกลิ่น โดยสารบำรุงดินที่ได้ออกมาจะมีค่า NPK ครบถ้วน ผ่านการตรวจโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสารบำรุงดินจะมีความเข้มข้นสูงจะต้องใช้ในปริมาณน้อย