แคมเปญสมาชิก 101 True Digital Park
เงื่อนไขการให้คะแนนสะสม
1. รวบรวมใบเสร็จจากทุกร้านที่ร่วมรายการภายใน 1 วันแสดงใบเสร็จที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2 เพื่อสะสมคะแนน
2. ทุกการใช้จ่ายผ่านใบเสร็จ 25 บาทรับ 1 คะแนน เริ่มตั้งแต่ 19 พ.ค. 2564
3. เช็คคะแนนสะสมได้ที่ [email protected]
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของบัตรกำนัล 50 บาท
1.  บัตรกำนัล สามารถใช้ได้ในวันถัดไป จนถึงวันหมดอายุ     
2.  บัตรกำนัล 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสด เมื่อช้อปครบ 100 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และสามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้
3.  บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน 101 True Digital Park เท่านั้น             
4.  บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า
5.  บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทั้งสินค้า/บริการ ในราคาปกติ หรือ สินค้าจัดรายการ
6.  บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น        
7.  สงวนสิทธิ์การแลกบัตรกำนัล 1 ท่าน/1 สิทธิ์/วัน
8.  จำนวนเงินใดๆที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้          
9.  101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย
10.  101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.  ใบเสร็จธุรกรรมธนาคารและค่าสาธารณูปโภคไม่ร่วมในแคมเปญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม 

บริษัท Whizdom Landmark  จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำ เว็บไซต์ 101Truedigitalpark.com ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสาร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของ True101 (“สมาชิก”) เช่น การสมัครเป็นสมาชิก ตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด และโอนคะแนนสะสมระหว่างสมาชิกและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น  ตามที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหลัง

ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้งาน”)ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด  บนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด  บนแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว และหากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ กรุณาหยุดทำธุรกรรมใด  บนแพลตฟอร์มนี้  ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น  ในแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิก True101 (“สมาชิก”)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหมายเลขสมาชิกและเป็นสมาชิก โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.1ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัท Whizdom Landmark จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการให้บริการแพลตฟอร์มและรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจนกว่าบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกของข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีการสะสม แลก โอนคะแนนสะสมภายในระยะเวลา 1 (หนึ่งปีติดต่อกันและไม่มีคะแนนสะสมคงเหลือ หรือ หรือการบอกเลิกสมาชิกของข้าพเจ้าเอง

1.2ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปต่างประเทศจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว https://101truedigitalpark.com/web/privacy-policy

1.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า คะแนนจากการเป็นสมาชิกแต่ละคะแนนมีอายุตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่น นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

1.4 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้ง โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

1.5ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

1.6ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแพลตฟอร์มและการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว

1.7ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.8ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/ของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่าง  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.9กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

1.10บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. ขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อกำหนดทั่วไป

2.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไว้สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด และโอนคะแนนสะสมระหว่างสมาชิกอื่นและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น  ตามที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นในภายหลัง

2.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานได้อยู่ในขณะที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

2.3 ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ให้ความรับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และไม่รับรองว่าแพลตฟอร์ม ปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่น  ที่อาจจะกระทบต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

2.4 ก่อนจะทำรายการใด  ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ส่งถึงท่านตามอีเมลแอดเดรสหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ใช้ในการการติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทุกครั้ง

2.5 ผู้ใช้งานจะตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนการรับสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ผ่านแพลตฟอร์ม

2.6 การใช้งานแพลตฟอร์มในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและได้ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

2.7 ผู้ใช้งานรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปต่างประเทศจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.8 ในแพลตฟอร์มจะมีโฆษณา ไฮเปอร์ลิงก์ หรือดีพลิงก์ ไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทในกลุ่ม whizdom landmark บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูล ซึ่งแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของบริษัท และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานทำการลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เมื่อผู้ใช้งานจะออกจากแพลตฟอร์มของบริษัทและดำเนินการต่อไปภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งหมด บริษัทไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ใช้งานได้รับจากการอ้างอิงข้อความที่อยู่หรือไม่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม การแสดงโฆษณาไม่ถือเป็นการแสดงการรับรองหรือแนะนำจากบริษัท

2.9 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีที่ (1) สมาชิกละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (2) สมาชิกบิดเบือนข้อมูลใดๆ หรือการใช้โครงการนี้ในทางที่มิชอบ (3)สมาชิกละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดระดับประเทศ ภูมิภาค หรือท้องถิ่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิก (4) สมาชิกล้มเหลวในการให้หรือคงข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง (5) สมาชิกฉ้อโกงหรือใช้โครงการไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตาม 

2.10 คะแนนสะสมที่ปรากฏเมื่อมีการตรวจสอบคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมของการซื้อครั้งล่าสุดของวันนี้ ยกเว้นในกรณีถ้ามีการจับจ่ายและการได้รับคะแนนจากการซื้อของวันนี้ที่ได้รับจากบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำการส่งคะแนนมาให้บริษัทในภายหลัง คะแนนจะถูกนำไปคำนวณและแสดงในวันถัดไป หรือตามเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่กำหนดไว้

2.11 คะแนนสะสมที่แลกผ่านทางแพลตฟอร์ม จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากคะแนนที่คงเหลืออยู่ทันที

2.12 ในการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์ม สามารถตรวจสอบประวัติการแลกคะแนนได้ที่เมนู "คะแนนสะสม"

2.13 เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้

2.14 คะแนนสะสมที่แลกจะถูกหักออกจากระบบในส่วนแรกของบัญชีในรูปแบบ “เข้าก่อน ออกก่อน

2.14.1 คะแนนสะสมจะมีอายุ 1 (หนึ่งปี นับจากปีที่มีการซื้อสินค้า โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน โดยจะนำคะแนนที่มีอายุมากกว่า 1 (หนึ่งปีออก ตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์มทุกครั้งก่อนจะทำการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์ม

2.14.2 สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ภาษีอากรพิจารณาว่าคะแนนที่สมาชิกได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของบริษัท อาจมีภาระทางภาษีต่างๆ ตามกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับคะแนนและ/หรือการให้รางวัล ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

2.14.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดการสูญหายของคะแนนสะสมจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก 

2.14.4 กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ หรือการให้คะแนนผิดพลาดต่างกับเงื่อนไขที่กำหนดในแคมเปญส่งเสริมการขาย บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สมาชิกต้องการโต้แย้งจะต้องลงนามยืนยันการแลกคะแนนสะสมที่ด้านหลังใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน และติดต่อบริษัทภายใน 15 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

3. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่น   

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการดิจิตัลและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยบริษัทและได้เผยแพร่ผ่านบริการดิจิตัลนี้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย และบริษัท (และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดในบริการดิจิตัล (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านต้องไม่ ขาย อนุญาต ให้เช่า แก้ไข จำหน่าย คัดลอก ทำซ้ำ โอน เปิดเผยต่อสารธารณะ เผยแพร่ ปรับปรุง แก้ไข หรือ ดัดแปลง บริการดิจิตัล เนื้อหาใดๆ บนบริการดิจิตัลนี้


4. การปฏิเสธความรับผิด

บริการดิจิตัลถูกจัดให้ตามสภาพของเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบัน และบริษัท (และผู้ให้บริการของเราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือ การไม่ละเมิดของบริการดิจิตัล และเราไม่รับประกันว่าบริการดิจิตัลของเรา (จะตอบสนองตรงตามความต้องการของคุณ (จะพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรบกวน หรือปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (จะถูกต้อง ปราศจากไวรัส หรือ อันตรายอื่นใดๆ

เนื่องจากธธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งระหว่างกันผ่านอินเตอร์เน็ต หรือขณะที่จัดเก็บในระบบเก็บข้อมูลของบริษัทรือในระบบอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจะปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยผู้อื่น

ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด ในกรณีมีข้อผิดพลาด การแทรกแซง การทำลาย ชำรุดบกพร่อง หรือ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือส่งข้อมูล หรือความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่าย การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาใดๆ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากท่านดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่านจะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับรองการใช้หรือผลของการใช้งาน ข้อมูล บริการดิจิตัล หรือเนื้อหาอื่นใดบนบริการดิจิตัล หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการดิจิตัลในเรื่องของอความแท้จริง ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ


5. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท (และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ พนักงานของบริษัท กรรมการ พนักงาน คู่สัญญา และตัวแทนของบริษัทนั้นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดจ้างการเรียกร้องใดๆ จากบุคคลที่สาม เนื่องจากหรือที่เกิดจาก (การใช้บริการดิจิตัลหรือเนื้อหา (เนื้อหาของท่าน (เกิดจากการละเมิดข้อตกลงการใช้นี้ (การละเมิดทางกฎหมายหรือระเบียบบังคับใดๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ในกรณีที่ท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และท่านตกลงร่วมมือกับเราเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องนั้นโดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้คุณตกลงที่จะไม่ยุติคดีโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อที่จะแจ้งท่านเมื่อมีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุนั้น


6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานนี้บังคับและตีความภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด  ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ จะอยู่ภายใต้ศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับการเรียกร้องหรือการดำเนินการใด  ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาจะอยู่ในประเทศไทย

7. ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ 

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางบริการดิจิตัล รวมถึงในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการเล่นกิจกรรมในบริการดิจิตัลจะต้องจริงแท้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และท่านจะรับผิดชอบในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น หากเรามีเหตุควรเชื่อว่าข้อมูลของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติระงับหรือปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการดิจิทัล

8. การให้บริการของบุคคลที่สาม

บริการดิจิตัลอาจระบุช่องทางที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมกันเรียกว่า “การให้บริการของบุคคลที่สาม”) และการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการให้บริการของบุคคลที่สาม 

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรือ รับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่ 3

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [[email protected]]

10.ความขัดแย้งของเงื่อนไขภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่มีความขัดแย้งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการระหว่างความหมายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เงื่อนไขภาษาไทยมีผลเหนือกว่าภาษาอังกฤษ