แก้ไขครั้งล่าสุดวันที่: 12 พฤษภาคม 2563


1. การบังคับใช้และการยอมรับข้อตกลง 

     ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานนี้ รวมถึงนโยบายใดๆ ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับท่าน เมื่อท่านเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา [101truedigitalpark.com] รวมถึง การใช้งานผ่านสื่อหรือช่องทางอื่นๆ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือการเข้าเว็บไซต์บนมือถือ (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริการดิจิตัล”) ที่บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของหรือ เป็นผู้ดำเนินการ

     เมื่อท่านเข้าใช้บริการนี้ ท่านต้องตกลงที่จะยอมรับและผูกพันข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และนโยบายต่างๆ ที่อยู่ในข้อตกลงเกี่ยวกับการใข้งานนี้ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้บริการของบริษัท  

     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานนี้  คำว่า “เนื้อหา” หมายความรวมถึง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความเสียง บทความ ความเห็น กราฟฟิก การโต้ตอบหรือสื่อสารใดๆ ที่ผ่านช่องทางบริการดิจิตัล หรือที่เกี่ยข้องกับบริการดิจิตัล


2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้ 

     บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยจะประกาศข้อตกลงการใช้งานฉบับแก้ไขล่าสุดในบริการดิจิตัล ซึ่งท่านควรเข้า [101truedigitalpark.com] เพื่อตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานฉบับปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากท่านยังคงใช้บริการดิจิตัลของบริษัทอยู่ต่อไป บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น


3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     ในการเข้าถึงหรือใช้บริการดิจิทัล บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลของจากท่านหรือเกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ [101truedigitalpark.com] นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้


4. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่น ๆ  

     ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการดิจิตัลและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยบริษัทและได้เผยแพร่ผ่านบริการดิจิตัลนี้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย และบริษัท (และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ) ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดในบริการดิจิตัล (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) 

     ท่านต้องไม่ ขาย อนุญาต ให้เช่า แก้ไข จำหน่าย คัดลอก ทำซ้ำ โอน เปิดเผยต่อสารธารณะ เผยแพร่ ปรับปรุง แก้ไข หรือ ดัดแปลง บริการดิจิตัล เนื้อหาใดๆ บนบริการดิจิตัลนี้


5. การปฏิเสธความรับผิด

     บริการดิจิตัลถูกจัดให้ตามสภาพของเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบัน และบริษัท (และผู้ให้บริการของเรา) ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือ การไม่ละเมิดของบริการดิจิตัล และเราไม่รับประกันว่าบริการดิจิตัลของเรา (ก) จะตอบสนองตรงตามความต้องการของคุณ (ข) จะพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรบกวน หรือปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) จะถูกต้อง ปราศจากไวรัส หรือ อันตรายอื่นใดๆ

     เนื่องจากธธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งระหว่างกันผ่านอินเตอร์เน็ต หรือขณะที่จัดเก็บในระบบเก็บข้อมูลของบริษัทรือในระบบอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจะปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยผู้อื่น 

     ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด ในกรณีมีข้อผิดพลาด การแทรกแซง การทำลาย ชำรุดบกพร่อง หรือ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือส่งข้อมูล หรือความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่าย การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาใดๆ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากท่านดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่านจะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับรองการใช้หรือผลของการใช้งาน ข้อมูล บริการดิจิตัล หรือเนื้อหาอื่นใดบนบริการดิจิตัล หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการดิจิตัลในเรื่องของอความแท้จริง ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ


6. การชดใช้ค่าเสียหาย

     ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท (และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ พนักงานของบริษัท กรรมการ พนักงาน คู่สัญญา และตัวแทนของบริษัทนั้นๆ) รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดจ้างการเรียกร้องใดๆ จากบุคคลที่สาม เนื่องจากหรือที่เกิดจาก (ก) การใช้บริการดิจิตัลหรือเนื้อหา (ข) เนื้อหาของท่าน (ค) เกิดจากการละเมิดข้อตกลงการใช้นี้ (ง) การละเมิดทางกฎหมายหรือระเบียบบังคับใดๆ 

     บริษัทขอสงวนสิทธิในป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ในกรณีที่ท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และท่านตกลงร่วมมือกับเราเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องนั้นโดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้คุณตกลงที่จะไม่ยุติคดีโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อที่จะแจ้งท่านเมื่อมีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุนั้น


7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

     ข้อตกลงการใช้งานนี้บังคับและตีความภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ จะอยู่ภายใต้ศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น


8. ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ 

     ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางบริการดิจิตัล รวมถึงในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการเล่นกิจกรรมในบริการดิจิตัลจะต้องจริงแท้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และท่านจะรับผิดชอบในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น 

     หากเรามีเหตุควรเชื่อว่าข้อมูลของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติระงับหรือปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการดิจิทัล


9. การให้บริการของบุคคลที่สาม

     บริการดิจิตัลอาจระบุช่องทางที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) และโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมกันเรียกว่า “การให้บริการของบุคคลที่สาม”) และการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการให้บริการของบุคคลที่สาม 

     ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรือ รับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่ 3


10. ติดต่อเรา

     หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [[email protected]]