ตึก : 24 Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0634814413
ตึก : 24 Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020102450
KFC
ตึก : 24 Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0655050492
ตึก : 24 Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0632101082
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0613938889
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : '020075860
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0655051102
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0956452464
KPN
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0863359206 / สำรอง 0850207788
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 3
โทรศัพท์ : 020108042-3
ตึก : Virgin
ชั้น : 8
โทรศัพท์ : 0982822164
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876